Aktualności

Powrót pozytywki

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Małgosia

Małgosia

Jestem w ciąży i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Jeśli wykorzystam 182 dni zwolnienia lekarskiego zanim urodzę dziecko, czy ZUS będzie nadal wypłacał mi zasiłek chorobowy, czy już zasiłek macierzyński?
Zgodnie z art. 180 § 3 i 4 k.p. co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem. Przyjęta powszechnie interpretacja tego przepisu wskazuje, że wykorzystanie części urlopu macierzyńskiego przed porodem jest prawem, a nie obowiązkiem kobiety. Jeśli pracownica nie skorzysta przed porodem z części urlopu macierzyńskiego, to po porodzie przysługuje jej ten urlop w pełnym wymiarze.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (art. 184 k.p. i art. 29 ust. 5 ustawy 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.). Tak więc zasadą jest, że bez urlopu macierzyńskiego nie ma zasiłku macierzyńskiego (istnieją wyjątki od tej zasady, lecz nie dotyczą sytuacji opisanej w pytaniu, więc nie ma potrzeby ich szczegółowo opisywać).

Zarówno przepisy prawa pracy, jak i przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nie dają podstaw do przyjęcia, że jeśli pracownica w ciąży po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, to automatycznie rozpoczyna korzystanie z urlopu macierzyńskiego. Jeśli więc pracownica nie wystąpi z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie jej części urlopu macierzyńskiego przed porodem, nie ma podstawy, żeby uznać, iż przed porodem przysługuje jej zasiłek macierzyński.


Całość artykułu można przeczytać:

Macierzyński przed porodem - prawo czy obowiązek - INFOR.pl - Ubezpieczenia / Aktualności - prawo, biznes i finanse, giełda, ustawa

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152 oraz z 2000 r. Nr 19, poz. 239 i Nr 43 poz. 489)

DZIAŁ ÓSMY
OCHRONA PRACY KOBIET

Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac.

Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Art. 178. § 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 2. Kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Art. 179. § 1. Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietę w ciąży: 1) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

§ 3. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy określonej w umowie o pracę. § 4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wydawania orzeczeń lekarskich dotyczących konieczności przenoszenia kobiet w ciąży do innej pracy w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2.

Art. 180. § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 26 tygodni przy pierwszym i każdym następnym porodzie, [ 20 tygodni w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., przy czym wymiar ten stosuje się także do pracownic korzystających z urlopu macierzyńskiego w dniu 1 stycznia 2000 r. - zob. art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U.99.99.1152).]

2) 39 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. [ 30 tygodni w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., przy czym wymiar ten stosuje się także do pracownic korzystających z urlopu macierzyńskiego w dniu 1 stycznia 2000 r. - zob. art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U.99.99.1152).]

§ 2. Co najmniej 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński nie wykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru urlopu.

§ 4. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka w okresie pierwszych 6 tygodni życia, urlop macierzyński po porodzie przysługuje w wymiarze 10 tygodni. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Art. 181. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie póˇniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Art. 182. Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 183. § 1. Pracownica, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma prawo do 14 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 miesięcy życia.

§ 2. Jeżeli pracownica, o której mowa w § 1, przyjęła dziecko w wieku do jednego roku, ma prawo do 4 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Art. 184. Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Art. 185. § 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Art. 186. § 1. Na wniosek pracownicy pracodawca jest obowiązany udzielić jej urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wychowawczego oraz prawa i obowiązki związane z tym urlopem.

Art. 187. § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Art. 188. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Art. 189. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.

Art. 189. § 1. Przepisy art. 1295 pkt 3, art. 178 § 2, art. 186 i 188 stosuje się także do pracownika, z tym że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnień określonych w tych przepisach może korzystać jedno z nich.

§ 2. Przepis art. 180 § 2 i art. 183 stosuje się także do pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza

źródło- Porady prawne | Fragment kodeksu pracy dotyczący kobiet w ciąży

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

9 marca 2009, Warszawa

Macie już jedno dziecko, a teraz z niecierpliwością oczekujecie kolejnego?
Przepełnia Was radość, ale też niepokój o to, jak starsza pociecha zareaguje na braciszka lub siostrzyczkę? Zastanawiacie się, jak to zrobić, aby nikt nie poczuł się skrzywdzony? Macie wątpliwości, czy da się kochać oboje dzieci równie mocno? Co zrobić, aby nie czuły się o siebie zazdrosne, ani pomijane?

Jeśli jesteś rodzicem małego dziecka i chcesz się dowiedzieć, co może Ci w tym pomóc, zapraszamy na spotkanie pod okiem psychologa i w gronie innych rodziców, którzy podobnie, jak Ty szukają odpowiedzi na powyższe pytania.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin i miejsce: 9 marca 2009 r. o godz. 15.00,
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny.
ul. Walecznych 59 (wejście B – II piętro)

Spotkanie prowadzą – Marlena Trąbińska-Haduch i Agnieszka Zobolewicz

Zapisy pod numerem telefonu 022 616 16 69.

Spotkanie organizuje Fundacja Dzieci Niczyje (Fundacja Dzieci Niczyje)
w ramach programu
"Dobry Rodzic - Dobry Start" (Dobry Rodzic - Dobry Start).

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

Nowy miesiąc, nowe konkursy !

W serwisie MamaNaZakupach ruszył konkurs recenzent miesiąca organizowany z Wydawnictwem Helion
Konkurs pt. Recenzent marca

Najaktywniejsi recenzenci otrzymają książkę „Nasz uroczy aniołek Wychowanie grzecznego dziecka”.

Rozpoczął się również konkurs organizowany z portalem Qlturka
Do wygrania plecaki, płyty i maskotki ufundowane przez MiniMini !
szczegóły konkursu: http://parenting.pl/konkursy/5959-nowy-konkurs-z-qlturka.html#post456816

Na forum wciąż ciepło i kolejny rekord - 3855 postów w czwartek 26 lutego, liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 4 tysiące.
:36_1_11:

Rodziców zachęcam do lektury poradnika o , a przyszłym mamom polecam tekst
Jeśli chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej o ciąży – polecamy z naszą Ekspert ginekolog- Justyną Radkiewicz.

Przypominam że w czwartek Teściowe przyjmują życzenia, a już w niedzielę Święto Kobiet. Wszystkim Paniom życzymy wielu powodów do radości :flower2:

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

Fundacja Sto Pociech zaprasza 18 marca o 12.00 warszawskie mamy najmłodszych dzieci (do 1 roku życia) na pierwsze (otwarte) spotkanie w grupie - „Urodziłam życie".

"Urodziłam życie
Wyszło krzycząc z moich wnętrzności
I żąda ode mnie ofiary z mojego życia
Pochylam się nad małą kukiełką
Patrzymy na siebie Czworgiem oczu."

(fragm. wiersza Anny. Świrszczyńskiej, pt „Macierzyństwo")

To pierwsze spotkanie będzie miało charakter otwarty. Niedawno urodziłaś dziecko. Twój świat stanął na głowie. Rytm dnia (i nocy) uległ całkowitej zmianie. Twoje ciało jest na 24-godzinnym dyżurze. Choć pewnie jesteś zadowoloną mamą, to czasami chciałabyś uciec z krzykiem.
Zastanawiasz się, czy to, co mi się przydarza jest normalne? Czy to tak ma być? Jeżeli chcesz czerpać siłę ze spotkań z mamami o podobnych doświadczeniach - zapraszamy Was (ciebie i Twoje dziecko) do Stu Pociech w środy.
Mamy nadzieję, że te spotkania pomogą Wam odnaleźć siebie po rewolucji spowodowanej narodzinami malucha, a także oswoić i zaakceptować nową rolę. Będziemy rozmawiać o tym, co dla Was żywe i ważne, co porusza i zastanawia.

Do wspólnych rozmów proponujemy następujące tematy:

1. Moje ciało po wielkiej zmianie - o doświadczeniu porodu, karmienia. Ja i moje ciało dziś.
2. Pomiędzy chaosem a harmonią, czyli o tym, jak odnaleźć się na nowo w codzienności. Jak radzić sobie ze zmęczeniem, bałaganem w domu, monotonią i rutyną, z koniecznością dopasowania się do rytmu dziecka, z poczuciem uwiązania i silnej zależności od malucha.
3. Intuicja czy autorytet? Czym się kierować w gąszczu licznych dobrych rad, wskazówek i nakazów? Jak uwierzyć we własną intuicję? Jak doceniać siebie w nowej roli?
4. Mity i stereotypy: Od matki Polki do matki z reklamy Nosimy w sobie i jesteśmy bombardowane rożnymi przekonaniami na temat macierzyństwa Co to za przekonania, jak sobie z nimi radzimy? Jaką chcę być mamą dla swojego dziecka? Jaką kobietą w roli matki?
5. „My" - Co to teraz znaczy?" Mój związek po narodzinach dziecka. W poszukiwaniu wspólnego czasu, wspólnego przeżywania codzienności. O potrzebie zrozumienia i docenienia.

Planowanych jest 8 półtoragodzinnych spotkań raz w tygodniu, w środy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 marca o 12.00.

Będzie miało charakter otwarty.

W trosce o budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie od drugiego spotkania „zamykamy" grupę, tzn., że nie będzie można do niej dołączyć w trakcie jej trwania.

Zgłoszenia wraz z krótką informacją o sobie i dziecku oraz podaniem nr telefonu kontaktowego prosimy nadsyłać na adres stopociech@stopociech.pl pod którym to można otrzymać wszelkie dodatkowe informacje.

Prowadzące:
Magda Bylka-Górska - ukończyła socjologię i szkołę psychoterapii. Współpracuje z Fundacją „Rodzić po Ludzku". W „Stu Pociechach" przez ponad rok prowadziła „Babską reanimację" - grupę dla mam troszkę starszych dzieci. Mama Julki i Jagody.
Katarzyna Dołęgowska-Urlich - absolwentka animacji kultury i Studium Treningu Grupowego. Współzałożycielka „Stu Pociech", przekonana o sile jaką daje grupa. Mama Maćka i Hanki.

Fundacja Sto Pociech
ul. Freta 20/24a 00-227 Warszawa
Tel: (22) 635 47 00 w. 135 Fax (22) 635 28 25

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

Stres pojawia się w sytuacjach, z którymi trudno nam sobie poradzić. W konsekwencji czujemy niepewność i tracimy poczucie kontroli nad własnym życiem. Od przeżywania stresu nie uciekniemy, ale warto wiedzieć jak mu zaradzić.

Świadomość istnienia stresu jako czynnika istotnie wpływającego na ludzkie zachowanie, samopoczucie i zdrowie zawdzięczamy Hansowi Selye (zm. 1982). Kanadyjski fizjopatolog i endokrynolog poświęcił badaniu tego zjawiska aż 50 lat swojej pracy naukowej. Jego hipoteza o tym, że stres to powtarzająca się reakcja na bodźce, z którymi radzimy sobie z trudem i źródło wielu chorób naszego organizmu w zasadzie nie podlega już dyskusji.

Dobrze wiemy, że odczucie stresu pojawia się w sytuacjach, które powodują niepewność, dając wrażenie ograniczenia kontroli nad życiem i zagrożenia. To ostatnie stanowi zresztą spadek po naszych przodkach, którym stres niejednokrotnie ratował życie - na przykład w czasie polowania lub walki plemiennej – odpowiednie reakcje fizjologiczne organizmu, mobilizacja do walki lub ucieczki, zapewniały ludzkości przeżycie przez wiele tysięcy lat.

W dzisiejszych czasach liczne badania i wiedza o mechanizmie stresu powodują, że możemy skutecznie z nim walczyć – lub tak jak nasi przodkowie – odpowiednio go wykorzystywać.

Współczesne stresogeny

Co zatem zazwyczaj powoduje stres współcześnie?
Prawdopodobieństwo spotkania na swojej drodze dzikiego zwierza lub wroga machającego dzidą jest bardzo niskie. Z pewnością jednak codzienność dostarcza nam nieustających stresogenów – tych licznych i słabych, ale także silnych i nagłych. Są to sytuacje związane z pełnieniem przez nas ról społecznych (pracownika, rodzica, osoby decyzyjnej itp.), a także sytuacje graniczne, związane z pojawieniem się zjawiska niezwykle trudnego do przyjęcia. Powodują one obniżenie możliwości zapewnienia podstawowych potrzeb, do których amerykański psycholog Abraham Maslow zaliczył potrzeby fizjologiczne (m.in. jedzenie, sen), bezpieczeństwa (wolność, opieka) czy przynależności (miłość, akceptacja). Dotyczy to wojen, katastrof, terroryzmu, a w życiu codziennym takich zjawisk jak utrata pracy, rozwód, śmierć ukochanej osoby. Oczywiście to, w jaki sposób reagujemy na stres, i – co ważniejsze – z jaką siłą, zależy od indywidualnych skłonności. Dla jednych przysłowiowe przesolenie zupy może stanowić powód do stresu i być powodem wystąpienia odpowiednich reakcji fizjologicznych (jak napięcie barków, zwiększona potliwość czy przyspieszone bicie serca), dla innych te same reakcje pojawią się w przypadku zaistnienia sytuacji bardziej złożonej, jak na przykład zwolnienie z pracy czy rozwód. Niezależnie jednak od tego jak, kiedy i z jaką intensywnością reagujemy na stres, dla każdego człowieka przedłużająca się sytuacja stresowa może doprowadzić do poważnych zmian w organizmie, począwszy od bezsenności, przez spadek koncentracji, bólów mięśniowych, głowy, po całkowite wyczerpanie organizmu, które w krańcowych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci.

Stres może być też dobry
Znalezienie swojego sposobu radzenia sobie ze stresem jest szansą nie tylko na spokojne i radośniejsze życie, ale również na zachowanie zdrowia. Musimy jednak uświadomić sobie, że nie każdy stres jest zły. Jeśli jest on niewielki i pojawia się w środowisku w miarę przyjaznym, może stanowić świetną siłę napędową, motywację do zmian, do pracy, do tworzenia. To tzw. stres pozytywny, eustres (w przeciwieństwie do negatywnego, disstres) Przyspiesza nasze działanie i powoduje, że możemy osiągnąć to, czego nigdy byśmy bez niego nie osiągnęli. Są wśród nas osoby, które bez stresu nie mogłyby funkcjonować – motywuje ich rywalizacja, ryzyko, mocne emocje. Efektywność zapewnia im konieczność stałego sprawdzania się, bycia ocenianym.
Wynika z tego, że warto jest „dawkować” sobie stres i wykorzystywać pobudzenie naszego organizmu nim wywołane. Pamiętajmy jednak, że zbyt długotrwały i silny stres, powodujący frustrację i lęk oraz choroby jest naszym małym wrogiem. Warto zatem poznać sposoby radzenia sobie z nim, a przynajmniej to, jak można go zminimalizować.

O tym, jak walczyć ze stresem, lękiem, frustracją napisano wiele książek. Dzięki temu wiedza ta jest ogólnie dostępna – warto więc po nią sięgać za każdym razem, gdy uznamy, że życie sprawiło kolejną niemiłą niespodziankę.

Znajdź swój sposób na stres

1. Szukaj pozytywów. Możesz sięgnąć po środki dostępne prawie każdemu z nas. Zadbaj o dobre kontakty z ludźmi, z ukochanymi osobami – często to od nich zależy nasze szczęście. Obserwuj przede wszystkim Twój organizm – ustal, co Cię stresuje, niepokoi. Określ własne emocjonalne i fizjologiczne reakcje. Spróbuj ustalić, co można w Twojej sytuacji zmienić, postaraj się ocenić ją obiektywnie, może słuchając spokojnej, relaksującej muzyki. Ruszaj się – ćwiczenia fizyczne uwalniają estrogeny – hormony przyjemności - i usuwają nadmiar adrenaliny. Nie porównuj się z nikim – zawsze znajdzie się ktoś lepszy i gorszy, ale przecież nie ma z nami nic wspólnego. To, co się stało, dotyczy tylko Ciebie. Zastosuj metodę Pollyanny – niezależnie od tego, jak bardzo jest źle, spróbuj znaleźć element pozytywny w sytuacji, w której jesteś. Pamiętaj, że świat mimo wszystko jest piękny.
2. Zapytaj o radę przyjaciółkę lub zasięgnij porady psychologa. Rozmowa z kimś bliskim i zaufanym prawie zawsze jest kojąca. Nie chowaj problemów w sobie. Możesz sięgnąć po zewnętrzną pomoc – poradź się specjalistów, psychologów, którzy pomogą Ci zrozumieć obiektywnie, co się stało.
3. Zadbaj o właściwą dietę. Wzbogać ją o niezbędne minerały i witaminy, świeże owoce
(np. grejpfruty, truskawki, jabłka) i warzywa (paprykę, ogórki, cebulę itp.), które są bogate w flawonoidy, a więc substancje o działaniu uspokajającym i poprawiającym nastrój. Pomogą Ci także produkty bogate w węglowodany (np. pełnoziarniste pieczywo), a przede wszystkim produkty zawierające witaminę B (np. kasze, drożdże, fasola, bób, ryby, wołowina).
4. Skorzystaj z preparatów uspokajających. Możesz sięgnąć po owoce badań medycyny i farmakologii. Pamiętaj jednak, żeby sięgać po preparaty sprawdzone, pewne, niepowodujące skutków ubocznych, takich jak uzależnienie, senność, brak koncentracji. W aptekach dostępny jest teraz preparat SENSILAB Silne nerwy – suplement diety, którego złożony skład zapewnia kompleksowe działanie na organizm. Dzięki zawartości innowacyjnej formy L-theaniny - Suntheanine® stosowany w stanach napięcia emocjonalnego, pobudzenia i niepokoju uspokoi Cię, nie powodując senności. Działa bardzo szybko - efekty możesz odczuć już po kilkunastu minutach od zażycia kapsułki. Nowoczesny preparat dzięki zastosowaniu naturalnych ekstraktów (z mięty pieprzowej i różeńca górskiego), witamin z grupy B i minerałów zwiększa odporność na stres, ale także łagodzi tak częste przy stresie dolegliwości przewodu pokarmowego i dba o zdrowie układu nerwowego. Stosowanie preparatu takiego jak SENSILAB Silne nerwy może wspomóc organizm w obronie przed skutkami stresu i zapewnić lepsze samopoczucie.

Jeśli działanie suplementu diety połączysz z ruchem, stosowaniem metod relaksacyjnych, a dodatkowo będziesz starała się częściej uśmiechać – z pewnością łatwiej podołasz każdej sytuacji stresowej, z którą się spotkasz.

Opis produktu:
Opakowanie SENSILAB Silne nerwy zawiera 30 kapsułek (wystarcza na miesięczną kurację);
Cena: 27,72 zł

SENSILAB to wyjątkowa na polskim rynku marka suplementów diety wykorzystujących naturalne właściwości związków organicznych, witamin i minerałów.
Innowacyjne formuły suplementów diety SENSILAB, wykorzystujące naturalne składniki oraz optymalne właściwości witamin, minerałów są efektem prac międzynarodowej rady naukowej skupionej w Dziale Badań Nad Suplementacją Diety.
Najnowsze odkrycia naukowe, badania kliniczne oraz starannie dobrane składniki suplementów diety SENSILAB są gwarancją wysokiej skuteczności, a szeroka gama preparatów sprawia, że w ofercie SENSILAB każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Innowacyjne suplementy diety SENSILAB są dostępne wyłącznie w aptekach.

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

Trwa konkurs zorganizowany wspólnie z portalem qlturka.pl. Na zwycięzców czekają nagrody od MiniMini. Więcej o konkursie:[EMAIL="http://parenting.pl/konkursy/5959-nowy-konkurs-z-qlturka.html."] http://parenting.pl/konkursy/5959-nowy-konkurs-z-qlturka.html

Zapraszamy do serwisu Mama na Zakupach Najaktywniejsi recenzenci tygodnia (9-15 marca) otrzymają książki Wydawnictwa Nasza Księgarnia „Lalka Kafki”.

Rodziców zachęcamy do przeczytania wywiadu z dr. Piotrem Albrechtem na temat szczepień [EMAIL="http://parenting.pl/portal/teksty/szczepic-czy-nie-szczepic"]http://parenting.pl/portal/teksty/szczepic-czy-nie-szczepic

Ciężarnym pomagamy rozszyfrować oznaczenia używane w karcie ciąży i przy badaniach USG [EMAIL="http://parenting.pl/portal/teksty/karta-przebiegu-ciazy-skroty-uzywane-przy-badaniach-usg"]http://parenting.pl/portal/teksty/karta-przebiegu-ciazy-skroty-uzywane-przy-badaniach-usg

Dla osób szykujących się do porodu pomocna może być nasza baza szpitali [EMAIL="http://parenting.pl/szpitale-poloznicze"]http://parenting.pl/szpitale-poloznicze . Można tam przeczytać opinie tych, które już skorzystali z usług tych placówek. Mamy prosimy o dodawanie swoich ocen. Swoją opinią i doświadczeniem można pomóc tym, które stoją przed wyborem „gdzie rodzić”.

10 marca to Światowy Dzień Mężczyzn. Święto jeszcze mało powszechne, ale może być powodem do zorganizowania miłej kolacji we dwoje 

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

Zaparcia w ciąży to bardzo powszechny problem. Wynika on z m.in. ze zmienionej gospodarki hormonalnej, która ma bezpośredni wpływ na zwolnienie perystaltyki jelit. Wraz z upływem czasu dochodzi kolejny czynnik – powiększająca się macica, która uciska na jelita powodując gorsze przemieszczanie się treści pokarmowej. Jak wiadomo, przyszłe mamy mają ograniczoną możliwość korzystania z farmaceutyków. Dotyczy to szczególnie leków przeczyszczających, które działają objawowo i nie są wskazane w ciąży. Dlatego zalecenia lekarzy dotyczą głównie wprowadzania diety bogatej w błonnik, spożywanie dużej ilości płynów i wzmożenie aktywności fizycznej. Takie zalecenia mogą być jednak trudne do realizacji, np. z powodu odmiennego apetytu ciężarnej oraz zmniejszonej aktywności fizycznej wynikającej z zaleceń lekarskich.

Jak dowodzą badania kliniczne, skutecznym sposobem na zaparcia w ciąży
i alternatywą dla przyszłych mam jest Błonnik GNN (glukomannan) zawarty
w preparacie DICOMAN. W naturalny sposób przywraca on równowagę fizjologiczną wypróżnień. Dodatkowo, dzięki zwiększaniu objętości aż o 200 razy, wypełnia żołądek zmniejszając uczucie głodu i - co za tym idzie - pozwala na kontrolę masy ciała w ciąży.

BADANIE – opis
W badaniu wzielo udział 50 kobiet w ciąży. Leczenie trwało średnio 87 dni i polegało na stosowaniu preparatu zawierającego glukomannan (1,45 g) i laktulozę (4,2 g)
w saszetkach. Początkowa dawka - 2 razy na dobę, przed trzema głównymi posiłkami. Jeśli wynik leczenia uznano za zadowalający, dawkę redukowano do 1 saszetki bądź leczenie odstawiano. Po 2 tygodniach leczenia 6/50 kobiet zwiększyło dawkę do 3 lub 4 saszetek na dobę, 15/50 zaś zmniejszyło do 1 szaszetki.

Liczba wypróżnień zwiększyła się z 2,9/tydzień do 5,8/tydzień. Łączna liczba objawów towarzyszących została zredukowana ze 144 zgłaszanych przez 32/50 kobiet w tygodniu przed leczeniem do 42, zgłaszanych przez 12/50 kobiet przy zakończeniu leczenia.

Przyrost masy ciała w żadnym przypadku nie przekroczył 20% wagi zarejestrowanej na początku ciąży.

Parametry biochemiczne pozostawały na odpowiednich poziomach, a nawet w sytuacjach gdy początkowo przekraczały normy, tak jak w przypadku poziomu cholesterolu i glukozy, przy końcu leczenia wykazywały korzystny trend w kierunku wartości prawidłowych.

Wniosek
Wyniki badania wykazują jednoznacznie bardzo korzystny efekt połączenia glukomannanu
i laktulozy w redukcji zaparć u kobiet ciężarnych i objawów im towarzyszących, redukcji apetytu i tym samym kontroli masy ciała, a także dobrą tolerancję preparatu.

Dicoman to jedyny preparat w Polsce zawierający błonnik glukomannan:
Dicoman (dla dorosłych) 10 saszetek = 24.90 Pln
Dicoman (dla dorosłych) 45 kapsułek = 21.60 Pln

http://m.forum.parenting.pl/galeria/data/500/medium/dicoman_45kaps.jpg

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

Niestabilny i depresyjny nastrój, lęk, drażliwość, tkliwość piersi, objadanie się lub przeciwnie – utrata apetytu, to dobrze znane objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, czyli PMS. Sprawdź czy nie zauważasz u siebie jego objawów oraz dowiedz się jak możesz je złagodzić.

Zespół PMS (ang. Premenstrual Syndrome) jest przez niektórych traktowany lekceważąco jako „babskie kaprysy”, a przez lekarzy ginekologów diagnozowany - w przypadku, gdy objawy są wyjątkowo dokuczliwe i długotrwałe – jako jednostka chorobowa, fachowo określana jako PMDD (ang. Premenstrual Dysphoric Disorder). Dotyka on bardzo wielu kobiet, oczywiście w różnym nasileniu i na różne sposoby – w zależności od indywidualnych skłonności organizmu. Dane statystyczne mówią, że zespół ten występuje średnio u 30-60% miesiączkujących kobiet, przy czym należy podkreślić, że niewiele z nich udaje się z nim do lekarza. Z problemem tym stykają się zarówno młode, jak i dojrzałe kobiety, często nasila się on po urodzeniu dziecka. 5% kobiet ma objawy tak silne, że nie są w stanie w tym czasie wykonywać pracy.

Sprawdź czy znane są Ci objawy PMS

Podobno naukowcy ustalili aż 150 symptomów tego zespołu, które najczęściej dają o sobie znać od 4 do 10 dnia cyklu. Do najbardziej znanych należą:
Objawy fizyczne
Senność, zmęczenie, bóle/tkliwość piersi, sucha/spękana skóra, bóle w brzucha, bóle głowy, uderzenia zimna i gorąca, obrzęki nóg i twarzy;
Objawy emocjonalne
Podenerwowanie, niepokój, złość, obniżone poczucie wartości, depresja, zaburzenia koncentracji;
Objawy środowiskowe
Nieobecność w pracy, niechęć do samej siebie, potrzeba samotności, chęć zostania w domu.

Niezależnie od tego, czy objawy PMS przebiegają łagodnie, czy też występują jako PMDD, dolegliwości te występują w drugiej fazie cyklu, czasem nawet 7 dni przed miesiączką, a w przypadku PMDD mogą trwać czasem przez połowę cyklu. Ich podłoże nie jest do końca jasne i zbadane, niemniej można stwierdzić, że odpowiedzialne są za to zmiany stężenia hormonów, które sterują naszym ciałem, a tym samym ustalają nasz cykl menstruacyjny. Zmiany te mogą wpływać na pobudliwość komórek nerwowych w mózgu, czego konsekwencją są właśnie drażliwość, odczucie niepokoju, napady lękowe. Najbardziej cierpią jednak te kobiety, u których występuje nadmierna produkcja estrogenów przy niedoborze progesteronu. Następuje wtedy swego rodzaju załamanie w organizmie i na skutek źle działającej kory przedczołowej nasze „cywilizowane”, a więc poznawcze funkcje są w odwrocie, a przewagę zaczyna mieć prymitywna część mózgu. W ten sposób nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować naszych emocji. Jeśli wystąpią do tego wszelkie inne objawy fizjologiczne, nic dziwnego, że możemy negatywnie wpływać na otoczenie, a wśród mężczyzn krążą mity o kobietach z PMSem.

Jak sobie poradzić z PMS

Jeśli objawy PMS trwają dłużej niż 1-2 tygodnie oznacza to, że najwyższy czas wybrać się do ginekologa-endokrynologa, żeby zrobić sobie badania hormonalne krwi i poddać się leczeniu. Najprawdopodobniej lekarz przepisze preparat z progesteronem, środki przeciwbólowe, moczopędne. Warto wtedy również wyeliminować z diety produkty takie jak groch, kapusta, kiszonki czy napoje gazowane.

Jak sobie jednak radzić z typowym, „normalnie” przebiegającym zespołem napięcia przedmiesiączkowego, bez konieczności zażywania dodatkowych hormonów? Z pewnością objawów nie wyeliminujemy całkowicie, ale na pewno pomogą nam lekkostrawna dieta, wypijanie odpowiedniej ilości wody oraz zafundowanie sobie odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Gorąca kąpiel, relaks, dobre stosunki z otoczeniem, herbatki z melisy – to też czynniki łagodzące objawy PMS. Unikajmy kawy, alkoholu (powodują podwyższenie się ciśnienia), soli, słodyczy, ostrych przypraw. Jeśli koniecznie musimy zjeść coś słodkiego, niech to będzie bogata w magnez ciemna czekolada, która szybciej poprawi nastrój. Możemy zafundować sobie też lekkie ćwiczenia, jogę, spacer, które wykonywane regularnie przywracają równowagę hormonalną. Bądźmy dla siebie wyrozumiałe – to nie nasza wina, że organizm funkcjonuje tak, a nie inaczej. Nie podejmujmy też wtedy ważnych decyzji – to czas nerwowy i może nam zabraknąć obiektywności w ocenie sytuacji.

Walkę z przykrymi dolegliwościami mogą wspomóc także dostępne w aptekach suplementy diety. Należy do nich preparat SENSILAB Silne nerwy, którego skład został opracowany specjalnie z myślą o aktywnych i zabieganych kobietach. Nie powodując senności i nie uzależniając, pozwala na normalne funkcjonowanie w stanach zdenerwowania, drażliwości i napięcia emocjonalnego, pobudzenia i niepokoju, a więc właśnie wtedy, gdy dopada nas PMS. Jako jedyny w Polsce, SENSILAB Silne nerwy zawiera chronioną patentem Suntheanine® - najczystszą formę, występującego w zielonej herbacie aminokwasu L-theaniny. Ekstrakt ten dostarcza aż 20-40% tego aminokwasu. Przebadany klinicznie, z uwzględnieniem fal mózgowych, preparat zmniejsza stres i niepokój. Ma bardzo szybkie działanie, odczuwalne już po 20-30 minutach po jego zażyciu. Sensilab Silne nerwy zawiera także witaminy z grupy B, miętę, ekstrakt z różeńca górskiego, jony magnezu oraz wiele innych związków, które skutecznie pomagają w walce z doświadczanym przez tak wiele kobiet zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Badania wykazały największy wpływ Suntheanine® na objawy środowiskowe, podnosi poziom motywacji zwodowej oraz potrzebę towarzyską i społeczną.
Jak do tej pory nie wynaleziono jeszcze „kapsułki szczęścia”, która za jednym zamachem zniweluje wszelkie przykre objawy i zapewni nam długie, radosne życie. Jeśli jednak nauka daje do dyspozycji nowoczesne i skuteczne metody walki ze stresem, niepokojem, efektami huśtawki hormonalnej, to warto z nich skorzystać.

Sensilab – nauka dla zdrowia i urody

SENSILAB to wyjątkowa na polskim rynku marka suplementów diety wykorzystujących naturalne właściwości związków organicznych, witamin i minerałów.
Innowacyjne formuły suplementów diety SENSILAB, wykorzystujące naturalne składniki oraz optymalne właściwości witamin, minerałów są efektem prac międzynarodowej rady naukowej skupionej w Dziale Badań Nad Suplementacją Diety.
Najnowsze odkrycia naukowe, badania kliniczne oraz starannie dobrane składniki suplementów diety SENSILAB są gwarancją wysokiej skuteczności, a szeroka gama preparatów sprawia, że w ofercie SENSILAB każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Innowacyjne suplementy diety SENSILAB są dostępne wyłącznie w aptekach.

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa
Małgosia

Małgosia

Czy dziecko jest osobą seksualną czy może ten aspekt życia zarezerwowany jest wyłącznie dla dorosłych?
Zdarza się, że Twój maluch podgląda dorosłych lub inne dzieci, ogląda i dotyka miejsc intymnych, masturbuje się lub w zabawie porusza temat seksu?
Czy to zachowania zgodne z jego rozwojem czy powód do niepokoju?

Jeśli jesteś rodzicem małego dziecka i chcesz więcej wiedzieć o rozwoju seksualnym swojego dziecka, zapraszamy na spotkanie pod okiem psychologa i w gronie innych rodziców, którzy podobnie, jak Ty szukają odpowiedzi na powyższe pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin i miejsce: 23 marca 2009 r. o godz. 15.00,
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59 (wejście B – II piętro)

Spotkanie prowadzi psycholog – Agnieszka Izdebska i Małgorzata Jasińska

Zapisy od 18 marca pod numerem telefonu 022 616 16 69

Spotkanie organizuje Fundacja Dzieci Niczyje (Fundacja Dzieci Niczyje) w ramach programu
"Dobry Rodzic - Dobry Start" (Dobry Rodzic - Dobry Start).

3 malgosia Kobieta, 41 lat, Warszawa