Skocz do zawartości
Forum
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...

Akademia Malucha Alantan

Użytkownik
 • Zawartość

  0
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

  nigdy

Reputacja

0 Neutralna

Personal Information

 • Płeć
  Kobieta
 1. Kochane Forumowiczki, Konkurs na najlepiej zorganizowaną apteczkę dobiegł końca i czas ogłosić wyniki. Misie trafiają do następujących użytkowników: cudaczek Emilcia1919892008 JaniaD Jel00nka joasia85 Kugelchen marzen@ Piernisia slonce246 Sylwia Tunczyk Serdecznie gratulujemy!!! Dane do wysyłki nagród proszę przesyłać na adres konkursy@parenting.pl
 2. §6 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie, nie później jednak niż do 12 grudnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, z dopiskiem Konkurs "Akademia Malucha Alantan". 3. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 21 dni od daty ich doręczenia, jednak nie później niż do dnia 19 grudnia 2011 roku. 4. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną. 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. §7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu. 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail konkursy@parenting.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych. 3. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie internetowej Parenting oraz w siedzibie Zleceniodawcy. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin konkursu na serwisie Parenting.pl. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie "Akademia Malucha Alantan”. §1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) są Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 56/60, 00-872 (dalej „Organizator”). 2. Sponsorem nagród jest firma Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 56/60, 00-872 (zwana dalej Sponsorem nagród). 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”). 4. Konkurs jest prowadzony na forum strony Parenting w wątku konkursowym pt: Konkurs "Akademia Malucha Alantan” (zwanym dalej: „Miejscem Konkursu”). 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.11.2011 Konkurs kończy się 05.12.2011, (dalej: „Czas trwania Konkursu”). 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. §2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które: a) mają ukończone 18 lat. b) posiadają konto na serwisie Parenting i w momencie umieszczania zgłoszenia są zalogowanymi użytkownikami serwisu i w komentarzu w wątku konkursowym („Miejsce Konkursu”) umieszczą zdjęcie apteczki samochodowej lub domowej. c) zaakceptują warunki Regulaminu. 2. Opublikowane przez Uczestnika zdjęcia zwane są dalej w niniejszym Regulaminie łącznie „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. §3 Zasady i przebieg Konkursu 1. Zadaniem Uczestników jest: umieszczenie w komentarzu w wątku konkursowym (zwanym „Miejscem Konkursu”) zdjęcia apteczki samochodowej lub domowej. 2. Za moment wysłania Zgłoszenia uznaje się opublikowanie wypowiedzi na stronie Parenting w wątku konkursowym pt: Konkurs "Akademia Malucha Alantan” (zwanym dalej: „Miejscem Konkursu”). 3. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane dziesięciu Uczestnikom, wyłonionym przez Komisję Konkursową (wybrana zostanie najlepiej wyposażona apteczka). 4. Nagrody w Konkursie to 10 misiów. 5. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego. 6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie. 7. Zleceniodawca wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę. 8. W Konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie raz. Uczestnik, którego Zgłoszenia wysłane z różnych kont zostaną przez Komisję wytypowane jako zwycięskie otrzyma tylko jedną nagrodę. Druga nagroda wówczas trafi do kolejnego Uczestnika wyznaczonego przez Komisję Konkursową. 9. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń. Komisja uwzględnia wszystkie Zgłoszenia, ale ma prawo nagrodzić tylko jedno Zgłoszenie. 10. W ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu zostanie zwołane zebranie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu. 11. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na stronie Parenting, na forum w wątku konkursowym pt: Konkurs "Akademia Malucha Alantan" (zwanym dalej: „Miejscem Konkursu”) w dniu 07.12.2011 roku. 12. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie. 13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 14. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres konkursy@parenting.pl następujące informacje: a) imię i nazwisko b) login na portalu Parenting c) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz d) numer telefonu komórkowego. 15. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 10 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. 16. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) oraz do uzupełnienia, podpisania załączonego protokołu przekazania nagrody. §4 Prawa autorskie 1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami wypowiedzi i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku. 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody zostają przeniesione na Sponsora nagród przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu. 3. Organizator, wraz z nagrodą, prześle nagrodzonym uczestnikom wzór oświadczenia potwierdzającego przekazanie ww. praw w ust 2.. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem wydania nagród ich zdobywcom („Dokument przekazania praw”, Załącznik nr 1). §5 Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Zleceniodawcę do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator i Zleceniodawca będą mieli prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem. Zleceniodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.
 4. Drodzy Rodzice, wraz z Akademią Malucha Alantan – promującą zdrowie i bezpieczeństwo dzieci - zapraszamy do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowaną apteczkę samochodową lub domową. Jeśli nie masz apteczki i potrzebujesz rekomendowanego składu jej wyposażenia zajrzyj do Akademii Malucha Alantan. Skompletujcie swoje apteczki, sfotografujcie je lub opiszcie ich zawartość - pokażcie/opiszcie innym jak powinny wyglądać: optymalny skład, odpowiednie opakowanie, łatwość znalezienia szukanego medykamentu. Czekamy na zdjęcia lub opisy wyposażenia apteczek umieszczane w komentarzach w dniach 28.11.2011 - 05.12.2011. Na dziesięciu posiadaczy najlepiej zorganizowanych apteczek czekają nagrody - sympatyczne misie od Akademii Malucha Alantan. Bo misie sprawiają, że dzieci czują się bezpiecznie! Powodzenia! Akademia Malucha Alantan jest organizatorem edukacyjnej akcji z "Z apteczką bezpieczniej". Gdy wyjeżdżasz z dziećmi przygotuj podróżną apteczkę - sprawdź ważność leków, uzupełnij braki i nie zapomnij zabrać ze sobą! Akcja dedykowana jest wszystkim podróżującym z dziećmi, a jej cel to przypomnienie jak ważnym elementem bagażu jest dobrze wyposażona apteczka - dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych pociech! Więcej informacji: Więcej o akcji na stronie Akademia Malucha Alantan.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...