Skocz do zawartości
Forum
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...
Akademia Malucha Alantan

Konkurs "Z apteczką bezpieczniej"

Rekomendowane odpowiedzi

http://kontoredakcyjne.strefa.pl/Akademia_Alantan_logo.png

Drodzy Rodzice,

wraz z Akademią Malucha Alantan – promującą zdrowie i bezpieczeństwo dzieci - zapraszamy do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowaną apteczkę samochodową lub domową. Jeśli nie masz apteczki i potrzebujesz rekomendowanego składu jej wyposażenia zajrzyj do Akademii Malucha Alantan.

Skompletujcie swoje apteczki, sfotografujcie je lub opiszcie ich zawartość - pokażcie/opiszcie innym jak powinny wyglądać: optymalny skład, odpowiednie opakowanie, łatwość znalezienia szukanego medykamentu.

Czekamy na zdjęcia lub opisy wyposażenia apteczek umieszczane w komentarzach w dniach 28.11.2011 - 05.12.2011.

Na dziesięciu posiadaczy najlepiej zorganizowanych apteczek czekają nagrody - sympatyczne misie od Akademii Malucha Alantan. Bo misie sprawiają, że dzieci czują się bezpiecznie!

Powodzenia!

Akademia Malucha Alantan jest organizatorem edukacyjnej akcji z "Z apteczką bezpieczniej". Gdy wyjeżdżasz z dziećmi przygotuj podróżną apteczkę - sprawdź ważność leków, uzupełnij braki i nie zapomnij zabrać ze sobą!

Akcja dedykowana jest wszystkim podróżującym z dziećmi, a jej cel to przypomnienie jak ważnym elementem bagażu jest dobrze wyposażona apteczka - dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych pociech!

Więcej informacji:
Więcej o akcji na stronie Akademia Malucha Alantan.

http://kontoredakcyjne.strefa.pl/Apteczka_Alantan.jpg


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Regulamin konkursu na serwisie Parenting.pl.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie "Akademia Malucha Alantan”.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) są Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 56/60, 00-872 (dalej „Organizator”).

2. Sponsorem nagród jest firma Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 56/60, 00-872 (zwana dalej Sponsorem nagród).

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

4. Konkurs jest prowadzony na forum strony Parenting w wątku konkursowym pt: Konkurs "Akademia Malucha Alantan” (zwanym dalej: „Miejscem Konkursu”).

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.11.2011 Konkurs kończy się 05.12.2011, (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:
a) mają ukończone 18 lat.
b) posiadają konto na serwisie Parenting i w momencie umieszczania zgłoszenia są zalogowanymi użytkownikami serwisu i w komentarzu w wątku konkursowym („Miejsce Konkursu”) umieszczą zdjęcie apteczki samochodowej lub domowej.
c) zaakceptują warunki Regulaminu.

2. Opublikowane przez Uczestnika zdjęcia zwane są dalej w niniejszym Regulaminie łącznie „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

§3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestników jest: umieszczenie w komentarzu w wątku konkursowym (zwanym „Miejscem Konkursu”) zdjęcia apteczki samochodowej lub domowej.

2. Za moment wysłania Zgłoszenia uznaje się opublikowanie wypowiedzi na stronie Parenting w wątku konkursowym pt: Konkurs "Akademia Malucha Alantan” (zwanym dalej: „Miejscem Konkursu”).

3. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane dziesięciu Uczestnikom, wyłonionym przez Komisję Konkursową (wybrana zostanie najlepiej wyposażona apteczka).

4. Nagrody w Konkursie to 10 misiów.

5. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.

6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

7. Zleceniodawca wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

8. W Konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie raz. Uczestnik, którego Zgłoszenia wysłane z różnych kont zostaną przez Komisję wytypowane jako zwycięskie otrzyma tylko jedną nagrodę. Druga nagroda wówczas trafi do kolejnego Uczestnika wyznaczonego przez Komisję Konkursową.

9. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń. Komisja uwzględnia wszystkie Zgłoszenia, ale ma prawo nagrodzić tylko jedno Zgłoszenie.

10. W ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu zostanie zwołane zebranie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.

11. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na stronie Parenting, na forum w wątku konkursowym pt: Konkurs "Akademia Malucha Alantan" (zwanym dalej: „Miejscem Konkursu”) w dniu 07.12.2011 roku.

12. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

14. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres konkursy@parenting.pl następujące informacje:
a) imię i nazwisko
b) login na portalu Parenting
c) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
d) numer telefonu komórkowego.

15. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 10 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

16. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) oraz do uzupełnienia, podpisania załączonego protokołu przekazania nagrody.

§4 Prawa autorskie

1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami wypowiedzi i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody zostają przeniesione na Sponsora nagród przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.

3. Organizator, wraz z nagrodą, prześle nagrodzonym uczestnikom wzór oświadczenia potwierdzającego przekazanie ww. praw w ust 2.. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem wydania nagród ich zdobywcom („Dokument przekazania praw”, Załącznik nr 1).

§5 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Zleceniodawcę do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator i Zleceniodawca będą mieli prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem. Zleceniodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

§6 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie, nie później jednak niż do 12 grudnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, z dopiskiem Konkurs "Akademia Malucha Alantan".

3. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 21 dni od daty ich doręczenia, jednak nie później niż do dnia 19 grudnia 2011 roku.

4. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną.

7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail konkursy@parenting.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.

3. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie internetowej Parenting oraz w siedzibie Zleceniodawcy.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Moja apteczka domowa miesci sie w walizce zamykanej na szyfr ( zabezpieczenie przed dziecmi). W gornej czesci znajdujaja sie plastry, opatrunki, bandaze, kompresy, nozyczki, opatrunki, woda utleniona, spray do dezynfekcji ran, spay na kleszcze, szczypce do wyciagania kleszczy.
W dolnej czesci srodki przeciw goraczkowe paracetamol i ibuprofen w czopkach i w syropach ( podaje zawsze na przemian mam dwoje dzieci wiec potrzebuje w obu formach),No Spa, zel na zabkowanie, masc Alantan, termometr do ucha, spray propolis, masc >Linomag, krople eukaliptusowe do inhalacji,, tantum verde, woda morska do noska, Fenistil w zelu , kulki homeopatyczne Nux Vimica na biegunke, smecta, espumisan w kroplach,rutinoskorbin, krople homeopatyczne do oczu.


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

http://www.cyberfoto.pl/customprofilepics/profilepic67787_1.gif
a oto nasz domowa apteczka. Mamy w niej :
-leki na przeziębienie
-leki przeciwbólowe
-leki przeciwgorączkowe
-nożyczki
-bandaże(rózne rozmiary)
-opatrunki
-termometr
-żel na stłuczenia
-żel na ząbkowanie
-leki od biegunki
-woda utleniona
-rękawiczki jednorazowe
-chusteczki dezynfekujące


http://www.suwaczki.com/tickers/5b09anlitm1qy5xp.png

http://www.familylobby.com/common/tt5415159fltt.gif
http://www.suwaczki.com/tickers/relganliq4jbwk5c.png

http://www.familylobby.com/common/tt5415151fltt.gif
http://www.suwaczki.com/tickers/961lanliw1hxle51.png

http://www.suwaczki.com/tickers/bfarb201qp19nuvw.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W apteczce domowej powinny być wyłącznie leki podawane w ramach doraźnej pomocy:

- przeciwbólowe
np. ibuprofen
- przeciwgorączkowe
np. aspiryna
- przeciwgrypowe
np. polopiryna S,
- syrop przeciwkaszlowy
- tabletki do ssania na ból gardła np. sebidin
- tabletki rozkurczowe nospa
- krople żołądkowe
- krople do nosa
oraz dodatkowo: bandaż elastyczny, gaza, zestaw plastrów, altacet na stłuczenia, woda utleniona do oczyszczenia ran.


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Blondi19 W zasadach konkursu jest określone: "Skompletujcie swoje apteczki, sfotografujcie je lub opiszcie ich zawartość", natomiast ta na zdjęciu zdaje się do Ciebie nie należy. Czy mówi Ci coś ten link: ZAPRASZAM TU?
Wydaje mi się conajmniej niesmacznym używać czyjejś fotografii, tym bardziej, że prawdopodobnie mamy tu do czynienia z przywłaszczeniem sobie praw autorskich.
Co na to przepisy?

Zgodnie z art. 115 ust. 1 prawa autorskiego kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Takiej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie (art. 115 ust. 2).

Jeśli jesteś jednak autorką fotografii, to bardzo Cię przepraszam, natomiast w innym przypadku to Ty powinnaś jak najszybciej przeprosić autora i usunąć przywłaszczoną fotografię.


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W każdym domu ważne jest aby było miejsce w którym zawsze można znaleźć podstawowe środki opatrunkowe i tzw pierwszej potrzeby. U mnie takie miejsce znajduje się w jednym z pokoi gdzie stoi metalowa stareńka już apteczka, ale ważniejsza jest jej zawartość: 3 bandaże o różnych szerokościach, plastry opatrunkowe, opaska uciskowa, chusta trójkątna, rivanol w tabletkach, jodyna, plaster przylepny, nożyczki bez ostrych zakończeń, woda utleniona, wata oraz rękawiczki jednorazowe, ale także panthenol na oparzenia co niestety czasami się zdarza, i kilka szt tabletek przeciwbólowych z których staramy się raczej nie korzystać. Dodam jeszcze, że apteczka ma stałe przeglądy, tak aby nic się nie przeterminowało.


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nasza domowa apteczka zawiera:

1. leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe dla dziecka i dorosłych (nurofen, paracetamol, ibubrom, ketonal)
2. leki na przeziębienie, np. rutinoscorbin, coldrex itp, syropy na kaszel
3. wapno w syropie i tabletkach
4. krem przeciw odparzenim (alantan, linomag, sudocrem)
5. krem przeciwsłoneczny z filtrem, krem nawilzający, krem na niepogodę
6. opatrunki (plastry różnych rozmiarów, gaziki jałowe)
7. opaskę elastyczną
8. wodę utlenioną
9. octenisept
10. termometr rtęciowy i douszny (elektroniczny)
11. leki osłonowe z probiotykami (lacidobaby, lakcid)
12. woda morska do czyszczenia/nawilżenia noska, aspirator
13 krople do nosa
14. środek przeciw komarom, kleszczom itp.
15. żel na ząbkowanie
16. pulmex baby do nacierania w razie przeziebienia

Zawartość apteczki często czas sprawdzamy i usuwamy leki przeterminowane, zastepując je nowymi :)
Apteczka znajduje się w szafce zwieszonej na tyle wysoko, aby dziecko nie mogło do niej sięgnąć.


Z. 2011, J. 2014

Przepraszam za brak polskich liter - mam stara klawiature i alt mi nie zawsze działa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Samochodowa apteczka moim zdaniem powinna mieć nastepujące rzeczy :
-koc ratunkowy 1 szt(Chroni przed groźną dla życia utratą ciepła lub przegrzania. Folie należy rozłożyć na całą szerokość i dokładnie owinąć poszkodowanego, pozostawiając odkrytą tylko twarz ,jeśli jest zimno należy rannego okryć srebrną powierzchnią do ciała, jeśli gorąco powierzchnią złotą do ciała);
-maseczka do sztucznego oddychania 1szt(doskonała rzecz zabezpieczająca nas w minimalnym stopniu przy wykonywaniu sztucznego oddychania);
-chusta trójkątna 2szt (wykonuję się z niej opatrunek głowy, temblak lub, po odpowiednim złożeniu, opatrunek ósemkowy);
-kilka agrafek(można je wykorzystać w wielu przypadkach (np.zapięcie chusty trójkątnej, bandaża ubrania);
-plaster opatrunkowy 2 szt ;
-kamizelka ostrzegawcza z paskiem fluorescencyjnym 1 szt;
-kompresy gazowe (jałowe) wykonane z gazy 100% bawełnianej.Są sterylne, co pozwala na bezpośrednie zastosowanie na rany.
Gazy dostępne są w różnych rozmiarach (np.: 5x5, 7x7, 9x9, 50x50, 100x100 cm)
-elastyczna opaska-(bandaż elastyczny, wykonany jest z rozciągliwego materiału (uciska owinięte miejsce - nadaje się do krwawiących ran - tamowanie krwotoków);
-rękawiczki jednorazowe lateksowe (2 pary);
-kołnierz usztywniający (1 szt.);
- latarka - pomocna praktycznie w każdej awaryjnej sytuacji;
- nożyczki;
- opaski opatrunkowe dziane - są to tak zwane "opaski podtrzymujące". Wykonane z siateczkowatego, nierozciągliwego materiału. Nie można ich stosować bezpośrednio na rany. Służą jedynie do szybkiego przymocowania jałowego opatrunku;
-plastry z gazą ;
-płyn do odkażania rąk;
-młotek ratowniczy z nożem do cięcia pasów;
-instrukcja pierwszej pomocy.

Według norm unijnych bardzo ważne jest, aby do apteczki samochodowej nie wkładać żadnych leków!

Z resztą pamiętajmy o jednej z elementarnych zasad w udzielaniu pierwszej pomocy - osobie poszkodowanej nie podajemy żadnych leków.Dla leków ważne jest to w jakich warunkach są przechowywane, a temperatura w naszych samochodach waha się od -20 do +60 st. C. i jakiekolwiek nie były by warunki przechowywania naszych specyfików, określone na opakowaniu, to na pewno nie jest wskazane, aby przetrzymywać je w takich warunkach.


http://kuba-k.aguagu.pl/suwaczek/suwak3/a.pnghttp://s9.suwaczek.com/20090418310120.png
http://izabela-k.aguagu.pl/suwaczek/suwak4/a.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pomimo, iż ustawodawca nie przewidział konieczności posiadania apteczki na wyposażeniu samochodu, my zawsze trzymamy ją w aucie, by w razie zaistniałej potrzeby móc z jej wyposażenia skorzystać. Na szczęście jeszcze do takiej sytuacji nie doszło, jednak apteczka zupełnie nie przeszkadza w aucie, niewiele też waży, a korzyści z jej posiadania mogą być niewymierne. Dlatego zachęcam wszystkich którzy jej nie posiadają w samochodach o szybkie uzupełnienie tego brakującego ogniwa.

Do wyposażenia naszej samochodowej apteczki należą:
- sterylne chusty opatrunkowe,
- plastry,
- sterylne kompresy,
- opatrunki indywidualne sterylne,
- bandaże elastyczne,
- chusta trójkątna,
- ratunkowy koc termiczny,
- rękawiczki lateksowe,
- nożyczki,
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Oczywiście w apteczce musiały się też znaleźć kolorowe plasterki, dzięki którym drobne skaleczenia goją się znacznie szybciej niż przy standardowych :hahaha:

http://img716.imageshack.us/img716/6959/apteczka.jpg


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nasza podręczna apteczka domowa zawiera to co może być najbardziej potrzebne tj.:
- plastry
- bandaż
- kompresy/ gaziki
- woda utleniona
- termometr
- krople do nosa
- syrop przeciwbólowy/ na gorączkę dla dzieci
- tabletki przeciwbólowe dla dorosłych
- Nospa (rozkurczowa)
- Smecta (na biegunkę)

to mamy zawsze w pogotowiu, resztę dokupujemy w razie potrzeby :)


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W naszej domowej apteczce są:

Leki:
* działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (najlepiej paracetamol, ponieważ jest on bezpieczny dla dzieci)
* przeciwbiegunkowe
* środek zapobiegający odwodnieniu w czasie biegunki
* sól fizjologiczna do przemywania oczu
* wapno rozpuszczalne lub w syropie
* środki łagodzące objawy przeziębienia (krople do nosa, syrop przeciwkaszlowy, pastylki do ssania łagodzące ból gardła

Opatrunki:
* gaza i bandaże
* plastry z opatrunkiem (różnej wielkości)
* kompresy jałowe
* woda utleniona
* spirytus salicylowy
*nożyczki
* termometr

PS Prace przedstawiającą apteczkę wykonała Julka z pomocą mamy


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W naszej domowej apteczce znajdują się tylko niezbędne i koniecznie potrzebne na każdy"przypadek-wypadek" medykamenty.Są w śród nich:
- w razie kataru spray do noska Marimer, maść majerankowa pod nosek, Oil Olbas do inhalacji oraz przyrząd do ściągania wydzieliny z noska Frida
-w razie przeziębienia wapno w syropku, witaminka C w kropelkach i Pulmex baby do nacierania
- w razie gorączki i/lub bólów czopki 2 rodzaje z paracetamolem i ibuprofenem dla młodszego dziecka a dla starszego Ibufen forte, termometr elektroniczny i bezdotykowy
-na bolące gardełko Tamtum verde w spreju, syropy na kaszel podaję tylko gdy przepisze je lekarz pediatra
- na biegunkę smecta, probiotyki w saszetkach do rozpuszczania w wodzie
-na odparzoną pupę Tormentiol a na innego rodzaju odparzenia i poparzenia, specjalny chłodzący sprey
- na swędzące miejsca po ukąszeniach owadów i inne alergiczne wysypki Fenistil żel
- na stłuczenia i obrzęki np poszczepienne Altacel w żelu
-różnego rodzaju opatrunki jałowe, bandaże, gaziki nasączone spirytusem, plasterki z opatrunkiem koniecznie z postaciami z bajek oraz bandaż elastyczny uciskowy
- w razie skaleczeń do odkażenia Octenisept i woda utleniona w żelu
- pęseta, nożyczki
Według mnie to jest najpotrzebniejsze i to staram się zawsze mieć w apteczce.Przegląd leków wykonuję zawsze co najmniej raz na 3 miesiące, nie podaję leków na chybił trafił, tylko te, które przepisze lekarz.Napoczęte i nieużywane przez maksymalnie pół roku syropy i krople,oraz resztki antybiotyku po skończeniu kuracji antybiotykowej wyrzucam do specjalnego pojemnika w aptece.Apteczka jest zamknięta i niedostępna dla dzieci, przechowywana w temperaturze ok 20st, zaś czopki trzymam w lodówce.Wszystkie leki znajdujące się w naszej domowej apteczce zawsze mają aktualną datę ważności.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nasza domowa apteczka zawiera:
- plastry opatrunkowe (w różnych rozmiarach wodoodporne i zwykłe)
- bandaż elastyczny, nożyczki
- kompresy jałowe i gaza,
- wata
- woda utleniona,
- borasol 3%
- maść nagietkowa,
- maść alantan,
- espumisan,
- apap,
- amol,
- termometr pod pachę,
- leki przeciw biegunce (węgiel, laremid),
- tabletki do ssania na gardło Strepsils
- tantum Verde,
- wapno
- żel na ząbkowanie Dentinox,
- soda oczyszczona
- sól fizjologiczna w sprayu,
- paracetamol w czopkach,
- termometr do czoła i ucha,

Ponadto w okresie wakacyjnym w apteczne znajdują się:
- zyrtec,
- panthenol na oparzenia,
- plastry przeciw owadom moscito,
- żel na ukąszenia owadów,
- spray przeciw ukąszeniom owadów.

Apteczka znajduje się w łazience, w szafce na górnej półce. Jest jednak ustawiona z brzegu aby w razie potrzeby szybko móc się do nie dostać. Pudełko, w którym znajdują się leki mają kilka przegrudek więc nie mam problemów ze znalezieniem odpowiedniego leku czy opatrunku. Z racji tego, że leki szybko się terminują, wszystkie daty wazności leków, które znajdują się w apteczce spisuję sobie na karteczkę. Dzieki temu nie muszę za każdym razem wyjmować wszystkich leków. Zaznaczam też sobię, kiedy otworzyłam dany lek abym mogła w odpowiednim czasie go wyrzucić.


http://www.suwaczki.com/tickers/nzjdgywl5lopj6o9.png
http://www.suwaczki.com/tickers/iv092n0azzw9lniu.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pamiętajmy, że apteczka to nie apteka. Nie chodzi, by było tam dużo rzeczy tylko rzeczy przydatne! Apteczka samochodowa też znacznie różni się od domowej stacjonarnej.
Ja skupię się na absolutnie podstawowej wersji na krótką podróż, plażę, spacer itp.

W pierwszej kolejności powinien być w niej aktualny dowód ubezpieczenia, książeczka zdrowia, numer tel do pediatry, lekarza rodzinnego i na pogotowie, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie działać jak potrzebne będzie większe wsparcie.
A z rzeczy podręcznych potrzebujemy:
- leki przyjmowane na stałe (jeśli właściciel apteczki takowe przyjmuje)
- wodę utlenioną/octenisept
- butelkę zwykłej wody (ok. 0,5l)
- rękawiczki jednorazowe
- bandaż, plaster, opaska elastyczna
- paracetamol - gdyż jest najbardziej uniwersalny (w odróżnieniu od ibuprofenu)
- małe nożyczki
i tak naprawdę wystarczy.
Jednak każda apteczka powinna być modyfikowana w zależności od rodzaju aktywności i miejsca, w które się udajemy. Idąc np. nad jezioro zabieramy dodatkowo coś na komary, idąc na plaże zabieramy filtr, a na górską wycieczkę maść na obtarcia i plastry żelowe itp.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kochane Forumowiczki,

Konkurs na najlepiej zorganizowaną apteczkę dobiegł końca i czas ogłosić wyniki.

Misie trafiają do następujących użytkowników:

cudaczek
Emilcia1919892008
JaniaD
Jel00nka
joasia85
Kugelchen
marzen@
Piernisia
slonce246
Sylwia Tunczyk

Serdecznie gratulujemy!!!

Dane do wysyłki nagród proszę przesyłać na adres konkursy@parenting.pl


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję :36_1_1: i gratuluję pozostałym zwyciężczyniom :36_1_11:


Z. 2011, J. 2014

Przepraszam za brak polskich liter - mam stara klawiature i alt mi nie zawsze działa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Maksymalnie dozwolone są tylko 75 emotikony.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...